Tirupati Darshan Seva Dress Code

Tirupati Darshan Seva Dress Code for Men and Women

Rs.300 (e-Special Entry Darshan)

Men: White Pancha, Dhoti/ Kurta,Pyjama.

Female: Saree with blouse/ Punjabi Dress with Dupatta / Chudidhar with Dupatta/ Half saree

Supadam Darshan

Men: White Pancha, Dhoti/ Kurta, Pyjama.

Female: Saree with blouse/ Punjabi Dress with Dupatta / Chudidhar with Dupatta/ Half saree

All Arjitha Sevas

Men: White Pancha, Dhoti with plain Shirt

Female: Saree with blouse/ Punjabi Dress with Dupatta / Chudidhar with Dupatta/ Half saree.

All Arjitha Sevas – Suprabhata Seva, Astadala Pada Padmaradhanamu, Archana, Thomala Seva, Nijapada Darshanam, Kalyanotsavam, Visesha Pooja, Unjal Seva, Sahasra Deepalankarana Seva, Arjitha Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Sahasra Kalasabhishekam, Tiruppavada Seva, Poorabhishekam, Melchat Vastram.. etc

For more details on Tirupati Darshan Seva Dress Code, please call @85000 85151

17 comments

  1. Sir for E special entry Darshan can we wear shirt