Valmikipuram Brahmotsavam 2019

Valmikipuram Brahmotsavam 2019 Date, Timings, Vahanam details

Brahmtosavam dates: 9Apr – 17Apr

Date Day Timings Vahanam Details
8Apr Tuesday   Ankurarpanam
9Apr Wednesday 7:00 am – 8:00 am Dwajarohanam
14Apr Sunday 8:00 pm – 10:00 pm Sita Rama Kalyanam
    11:00 pm Gruda Vahanam
15Apr Monday 10:00 am Rathotsavam
16Apr Tuesday   Dhopu Thirunala
    8:00 pm – 10:00 pm Parveti Utsavam
Aswa Vahanam
17Apr Wednesday 11:00 am – 12:00 pm Chakrasnanam
    10:00 pm Dwaja Avarohanam
18Apr Thursday 5:00 pm Pushpa Yagam

Sita Rama Kalyanam Entry fees: Free for all.

Dress Code: Any decent outfit.

Darshan remains the same during this time.

Crowd will be high for Sita Rama Kalyanam.