Tarigonda Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam

Tarigonda Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam

Tarigonda Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam 2017 Date and Timings

 

S.No Date Morning Vahanam Evening Vahanam
1 5 Mar 17 Dwajarohanam Hamsa Vahanam
2 6 Mar 17 Muthyapu Pandiri Vahanam Hanumantha Vahanam
3 7 Mar 17 Kalpa Vruksha Vahanam Simha Vahanam
4 8 Mar 17 Tirucchi Utsavam Pedda Sesha Vahanam
5 9 Mar 17 Tirucchi Utsavam Gaja Vahana Seva
6 10 Mar 17 Tirucchi Utsavam Sarva Bhoopala Vahanam / Kalyanotsavam / Garuda Vahana Seva
7 11 Mar 17 Rathotsavam Dhooli Utsavam
8 12 Mar 17 Surya Prabha Vahanam Chandra Prabha Vahanam / Paruveti Utsavam / Aswa Vahana Seva
9 13 Mar 17 Vasanthotsavam Chakrasnanam / Dwaja Avarohanam
10 14 Mar 17 Pushpayagam