Srinivasa Mangapuram Brahmotsavam 2018

Srinivasa Mangapuram Brahmotsavam 2018

Srinivasa Mangapuram Brahmotsavam 2018 Date, Timings and Vahanam details

Date Vahanam in the Morning Hours Timings Vahanam in the Evening Hours Timings
6th Feb Dwajarohanam 8:15 am Pedda Sesha Vahanam  
7th Feb Chinna Sesha Vahanam   Hamsa Vahanam  
8th Feb Simha Vahanam   Muthyapu Pandiri Vahanam  
9th Feb Kalpa Vruksha Vahanam   Sarva Bhoopala Vahanam  
10th Feb Pallaki Utsavam (Mohini Avatar)   Garuda Vahanam 8:00 pm
11th Feb Hanumantha Vahanam   Swarna Ratham (Golden Chariot), Gaja Vahanam 5:00 pm
12th Feb Surya Prabha Vahanam   Chandra Prabha Vahanam  
13th Feb Rathotsavam 8:15 am Aswa Vahanam  
14th Feb Pallaki Utsavam followed by Chakrasnanam 10:00 am Dwaja Avarohanam  

Nithya Kalyanam will not be available during this time. Arjitha Sevas will be cancelled.