Pattabhirama Swamy Valmikipuram Brahmotsavam

Pattabhirama Swamy Valmikipuram Brahmotsavam

Pattabhirama Swamy Valmikipuram Brahmotsavam 2016 Schedule, Vahanam Dates, Timings. Festival starts with Ankurarpanam on 10th Apr.

Brahmtosavam Starting Date: 11 Apr

Ending Date: 19 Apr

Date Morning Vahanam Evening Vahanam
11 Apr Dwajarohanam Gaja Vahanam
12 Apr Muthyapu Pandiri Vahanam Hanumantha Vahanam
13 Apr Kalpa Vruksha Vahanam Simha Vahanam
14 Apr Sarvabhoopala Vahanam Sesha Vahanam
15 Apr Surya Prabha Vahanam Chandra Prabha Vahanam

Mohini Avathar

16 Apr Tirucchi Utsavam

Vasanthotsavam

Kalyanotsavam

Garuda Vahanam

Gaja Vahanam

17 Apr Rathotsavam Dhooli Utsavam
18 Apr Tirucchi Utsavam Aswa Vahanam

Parveti Utsavam

19 Apr Vasanthotsavam

Chakrasnanam

Hamsa Vahanam

Dwaja Avarohanam

20 Apr Snapana Thirumanjanam Pushpa Yagotsavam