Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2018

Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2018

Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2018 Date and Timings

Date Vahanam Name Timings
5 Feb Ankurarpana 7:00 pm – 8:30 pm
6 Feb Dwajarohanam 8:30 am
Pallaki Utsavam 9:00 am – 11:02 am
Hamsa Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
7 Feb Suryaprabha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Chandraprabha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
8 Feb Bhootha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Simha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
9 Feb Makara Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Sesha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
10 Feb Adikari Nandi Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Tirucchi Utsavam 7:00 pm – 9:00 pm
11 Feb Puli Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Gaja Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
12 Feb Kalpa Vruksha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Tirucchi Utsavam 7:00 pm – 9:00 pm
13 Feb

Maha Sivaratri

Rathotsavam 7:00 am – 9:00 am
Nandi Vahanam 6:00 pm – 10:00 pm
14 Feb Purusha Mruga Vahanam 7:30 am – 9:00 am
Arjitha Kalyanotsavam 5:00 pm – 7:00 pm
Aswa Vahanam 6:00 pm  – 8:30 pm
15 Feb Nataraja Swamy Utsavam (Suryaprabha Vahanam) 10:30 am – 11:30 am
Trishula Snanam 10:00 am
Trishula Snapana Thirumanjanam 11:30 am – 1:00 pm
Dwajaavarohanam 6:00 pm – 7:30 pm
Ravanasura Vahanam 8:00 pm – 10:00 pm
16 Feb – 18 Feb Ekantha Utsavam  

 

 

Reference Link: details