Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2016

Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2016

Kapileswara Swamy Brahmotsavam 2016 Schedule – Vahanam Timings, Vahanam Details

Date Vahanam Timings
29 Feb Dwajarohanam 7:02 am
Pallaki Utsavam 9:00 am – 11:02 am
Hamsa Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
1 Mar Suryaprabha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Chandraprabha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
2 Mar Bhootha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Simha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
3 Mar Makara Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Sesha Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
4 Mar Adikari Nandi Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Tirucchi Utsavam 7:00 pm – 9:00 pm
5 Mar Puli Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Gaja Vahanam 7:00 pm – 9:00 pm
6 Mar Kalpa Vruksha Vahanam 7:00 am – 9:00 am
Tirucchi Utsavam 7:00 pm – 9:00 pm
7 Mar Rathotsavam 7:00 am – 9:00 am
Nandi Vahanam 6:00 pm – 10:00 pm
8 Mar Purusha Mruga Vahanam 7:30 am – 9:00 am
Arjitha Kalyanotsavam 4:30 pm – 6:30 pm
Aswa Vahanam 6:00 pm  – 8:30 pm
9 Mar Nataraja Swamy Utsavam (Suryaprabha Vahanam) 10:30 am – 11:30 am
Trishula Snanam 11:30 am – 12:00 pm
Trishula Snapana Thirumanjanam 11:30 am – 1:00 pm
Dwajaavarohanam 6:00 pm – 7:30 pm
Ravanasura Vahanam 8:00 pm – 10:00 pm