Kapila Theertham Temple Arjitha Seva Timings

Kapila Theertham Temple Arjitha Seva Timings

Kapila Theertham Temple Arjitha Seva Timings and Ticket Cost

Daily Sevas
S.No Seva Name Seva Cost Persons allowed Timings Bahumanam

 

1 Suprabhatham Rs.10 1 5 am
2 Abhishekam Rs.50 1 5:30 am
3 Abhisheka Anantara Darshanam Rs.2 1 6:30 am
4 Sahasranamarchana Darshanam Rs.2 1 7:00 am
5 Abhishekam (Evening) Rs.50 1 4:00 pm
6 Sahasranamarchana (Swamy Varu and Goddess Kamakshi Ammavaru) Rs.50 1
7 Navagraha Archana  (One Graha) Rs.5 1
8 Archana/ Harathi Rs.5 1 8 pm
9 Special Entrance Rs.5 1 8 pm
10 Ekantha Seva Rs.10 1 8 pm
11 Four Wheeler Pooja Rs.50
12 Two Wheeler Pooja Rs.25
13 Saswatha Nithyabhishekam Rs.1650
Weekly Sevas
S.No Seva Name Seva Day Seva Cost Persons allowed Timings

 

1 Unjal Seva (Every month) Rs.116 2 6 p m-  7 pm

 

2 Subramanya Swamy Vari Abhishekam Tue Rs.50 1 5:30 am

 

3 Sarpadosha Nivarana Pooja Tue, Fri, Sun Rs.200 2
4 Dakshina murthy Swamy Vari Abhishekam Thu Rs.50 1 5:30 am

 

5 Navagraha Abhishekam Sat Rs.100 1 5:00 am

 

6 Navagraha Archana (All Graha Devathas) Sat Rs.50 1
Monthly Sevas
S.No Seva Name Seva  Cost Persons allowed Timings
1 Mahanyasa Rudrabhiishekam Rs.300 2 4:30 am
2 Snapana Thirumanjanam Rs.100 1 9:00 am
3 Sivaparvathula Kalyanotsavam Rs.250 2 5:30 pm
4 Sankatahara Chaturdhi  ( Abhishekam to Vinayaka Swamy) Rs.50 1 5:30 am
5 Krithika Abhishekam to Sri Subramanya Swamy Rs.50 1 5:30 am
Annual Sevas
S.No Seva Name Dates Seva Cost Persons Allowed Bahumanam

 

1 Laksha Kumkum archana Navaratri Festival time Rs.200 2
2 Visesha Pooja Homa Mahotsavam Karthika Masam Rs.500 2 One Uthareeyam and Blouse piece

 

3 Laksha Bilvarchana Karthika Masam Rs.100 1
4 Pavitrotsavam to Procession diety Kamakshi Amma Varu Rs.500 2 Pavitramala, One upper cloth and Blouse piece

 

5 Snapana Thirumanjanam to Kamakshi Amma Varu Navaratri Festival Time Rs.100 2
6 Chandanabhishekam Day Rs.100 1
Periodical Seva
S.No Seva Name Seva Time Seva Cost Persons allowed
1 Nataraja Swamy Vari Snapana Thirumanjanam 6 times in a year Rs.100 1