Kanipakam Brahmotsavam 2017

Kanipakam Brahmotsavam 2017

Kanipakam Brahmotsavam 2017 Schedule, Date and Timings, Darshan and Pooja details.

Thur

S.No Date Day Time Vahanam/ Utsavam
1 25-08-17 Vinayaka Chaviti Morning Abhishekam
Night Gramotsavam
2 26-08-17 Saturday Morning Dwajarohanam
Day Time Abhishekam
Night Hamsa Vahanam
3 27-08-17 Sunday Morning Abhishekam
Night Nemali Vahanam
4 28-08-17 Monday Morning Abhishekam
Night Mooshika Vahanam
5 29-08-17 Tuesday Monday Abhishekam, Chinna Vahanam
Night Bangaru Pedda Sesha Vahanam
6 30-08-17 Wednesday Monday Abhishekam
Night Vrushabha Vahanam
7 31-08-17 Thursday Morning Abhishekam
Night Gaja Vahanam
8 1-09-17 Friday Morning Abhishekam
Night Rathotsavam
9 2-09-17 Saturday Morning Bhikshandi
Day Time Abhishekam
Night Thiru Kalyanam,  Aswa Vahanam,
10 3-09-17 Sunday Morning Dwajaavarohanam
Day Time Abhishekam. Varayathu Utsavam
Night Ekantha Seva
                      SPECIAL FESTIVALS
11 4-09-17 Monday Morning Abhishekam
Night Adikara Nandi Vahanam
12 5-09-17 Tuesday Morning

Night

Abhishekam

Ravanabramha Vahanam

 

13 6-09-17 Wednesday Morning Abhishekam
Night Yaali Vahanam
14 7-09-17 Thursday Morning Abhishekam
Night Surya Prabha Vahanam
15 8-09-17 Friday Morning Abhishekam
Night Chandra Prabha Vahanam
16 9-09-17 Saturday Morning Abhishekam
Night Pushpa Pallaki Seva
17 10-09-17 Sunday Morning Abhishekam
Night Vimanotsavam
18 11-09-17 Monday Morning Abhishekam
Night Kalpavruksha Vahanam
19 12-09-17 Tuesday Morning Abhishekam
Night Kamadhenu Vahanam
20 13-09-17 Wednesday Morning Abhishekam
Night Poolangi Seva
21 14-09-17 Thursday Morning Abhishekam
Night Teppotsavam