Kalahasti Brahmotsavam 2016 Schedule

Kalahasti Brahmotsavam 2016 Schedule

Kalahasti Brahmotsavam 2016 Schedule – Vahanam Timings, Vahanam Dates

Date Morning Vahanam Evening Vahanam
2 Mar Kanappa Dwajarohanam

4:30 pm

3 Mar Swamy Varu Dwajarohanam
4 Mar Sri Somaskanda Murthy on Suryaprabha Vahanam. Gynaprasunambika on Chapparam Lord Siva on Bhutha Vahanam. Goddess on Suka Vahanam
5 Mar Sri Somaskanda Murthy on Hamsa Vahanam and Gynambika on Yali Vahanam Lord on Ravana Vahanam. Goddess on Mayuri Vahanam
6 Mar Sri Somaskanda Murthy on Hamsa Vahanam and Gynambika on Chiluka Vahanam
7 Mar Indra Vimana Vahanam, Chapparam Adikari Nandi Vahana Seva

9:30 pm

8 Mar Lingodbhava Vahanam

Rathotsavam

11:00 am

 

Teppotsavam

8:30 pm

9 Mar Kalyanotsavam Swamy on Gaja Vahanam, Goddess on Simha Vahanam
10 Mar Tirucchi Utsavam Sabhapathi Kalyanam
11 Mar Giri Pradakshinam Aswa Vahanam
12 Mar Dwarajaavarohanam
13 Mar Pallaki Seva

8:00 pm

14 Mar Ekantha Seva (Concludes Sivaratri Brahmotsavam)