Govindaraja Swamy Brahmotsavam

Govindaraja Swamy Brahmotsavam Date and Timings, Vahanam details

Date Day Seva/ Vahanam
11May  2019 Saturday Dwajarohanam
    Pedda Sesha Vahanam
12 May 2019 Sunday Chinna Sesha Vahanam
    Hamsa Vahanam
13 May 2019 Monday Simha Vahanam
    Muthyapu Pandiri Vahanam
14 May 2019 Tuesday Kalpa Vruksha Vahanam
    Sarva Bhoopala Vahanam
15 May 2019 Wednesday Mohini Avataram
    Garuda Vahanam
16 May 2019 Thursday Hanumantha Vahanam
    Gaja Vahanam
17 May 2019 Friday Surya Prabha Vahanam
    Chandra Prabha Vahanam
18 May 2019 Saturday Rathotsavam
    Aswa Vahanam
19 May 2019 Sunday Chakra Snanam
    Dwaja Avarohanam

Darshan Ticket Cost: Free entry for all devotees.

Dress Code: Any decent outfit.