Yadadri Brahmotsavam 2019

Yadadri Brahmotsavam 2019 Dates, Timings, Vahanam details

Date Day Timings Vahanam Details
8 Mar 2019 Friday 10:00 am Sri Viswaksenaradhna Swasti Vahanam Rakshabandanam
    6:30 pm Ankurarpanam
9 Mar 2019 Saturday 11:00 am Dwajarohanam
    6:00 pm Bheri Puja
10 Mar 2019 Sunday 11:00 am Matsyavatara Alanakara
    9:00 pm Sesha Vahana Seva
11 Mar 2019 Monday 11:00 am Sri Krishnalankara Seva
    9:00 pm Hamsa Vahana Seva
12 Mar 2019 Tuesday 11:00 am Vatapatra Sai alankara Seva
    9:00 pm Ponna Vahana Seva
13 Mar 2019 Wednesday 11:00 am Govardhana Giri Alankara Seva
    9:00 pm Simha Vahana Seva
14 Mar 2019 Thursday 11:00 am Jaganmohini Alankara Seva
    9:00 pm Aswa Vahana Seva
15 Mar 2019 Friday 10:00 am Hanumantha Vahana Seva
    11:00 am Gaja Vahana Seva
    11:00 am onward Thiru Kalyana Mahotsavam.
Venue: Balalayam
    8:00 pm – 10:00 pm Vaibhavotsava Kalyanam.
ZP High School Ground
16 Mar 2019 Saturday 11:00 am Garuda Vahana Seva
    7:00 pm – 7:30 pm Vimana Rathotsavam
    8:00 pm Devasthanam Prachara Rathotsavam
17 Mar 2019 Sunday 10:30 am Maha Purnahuthi.
Chakratheertham
    6:00 pm Pushpayagam
18 Mar 2019 Monday 10:00 am Astottara Sathaghatabhishekam
    9:00 pm Dolotsavam.

Yadadri Brahmotsavam 2019, On these dates Arjitha Sevas may not be available.

The crowd will be high on these festival days.