Tirupati Brahmotsavam 2020 Dates

Tirupati Brahmotsavam 2020 Dates, Vahanam Details and Darshan Booking

Brahmotsavam Dates: 18Sep to 27Sep

Rs.300 Darshan will not be available during Brahmotsavam days

Tirupati Brahmotsavam 2020 Dates

DatePooja/ Vahanam Details
18SepAnkurarpanam
19SepDwajarohanam
23SepGaruda Vahana Seva
24SepSwarna Rathotsavam
26SepRathotsavam
27SepChakrasnanam and Dwaja Avarohanam

15Sep – Alwar Koil Thirumanjanam so Rs.300 tickets will not be released.

Brahmotsavam Vahanam Dates

Date Day Morning Hours
Vahanam
Evening Hours
Vahanam
18SepFridayAnkurarpanam
19Sep Saturday Dwajarohanam Pedda Sesha Vahanam
20Sep Sunday Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
21Sep Monday Simha Vahanam Muthyapu Pandiri Vahanam
22Sep Tuesday Kalpa Vriskha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
23Sep Wednesday Mohini Avataram Garuda Vahana Seva
24Sep Thursday Hanumantha Vahanam Golden Chariot
Gaja Vahanam
25Sep Friday Surya Prabha Vahanam Chandra Prabha Vahanam
26Sep Saturday Rathotsavam Aswa Vahanam
27Sep Sunday Pallaki Utsavam
Chakra Snanam
Dwaja Avarohanam