Tirupati Brahmotsavam 14Sep

Tirupati Brahmotsavam 14Sep

Tirupati Brahmotsavam 14Sep Date and Timings, Darshan details

Timings Details
3:00 am – 3:30 am Suprabhatha Seva
3:30 am – 4:30 am Suddhi and Nityakatla Kainkaryams
4:30 am – 6:00 am Abhishekam (No Nijapada Darshan)
6:00 am – 7:00 am Samarpana
7:00 am – 8:00 am Thomala Seva Ekantham, II Archana ekantham, II Bell and Sathumora
7:00 am –8:00 am Visesha Samarpana to Sri Malayappa Swamy at Ranganayakula Mandapam
8:00 am – 5:00 pm Sarva Darshan
8:00 am – 9:00 am Procession of Sri Malayappa Swamy to Vahana Mandapam
9:00 am – 11:00 am Chinna Sesha Vahana Seva
11:00 am – 12:00 pm Return to Temple, Asthanam at Ranganayakula Mandapam and Sallimpu of Special jewels
5:00 pm – 6:00 pm Suddhi, Night Kainkaryam and Night Bell
5:00 pm – 6:00 pm Visesha Samarpana to Sri Malayappa Swamy at Ranganayakula Mandapam
6:00 pm – 7:00 pm Procession of Malayappa Swamy to Unjal Mandapam followed by Unjal Seva
6:00 pm – 12:30 am Sarva Darshan
7:00 pm – 8:00 pm Procession of Malayappa Swamy from Unjal Mandapam to Vahana Mandapam
8:00 pm – 10:00 pm Hamsa Vahanam
10:00 pm – 11:00 pm Return to temple, Sallimpu of special jewels at Ranganayakula Mandapam
12:30 am – 1:00 am Suddhi, Thiruveesam Bell and preparation for Ekantha Seva
1:00 am Ekantha Seva