SriKalahasti Brahmotsavam 2017

Srikalahasti Brahmotsavam 2017

Srikalahasti Brahmotsavam 2017 Date, Timings

Date Morning Vahanam Evening Vahanam
19 Feb Kanappa Dwajarohanam

4:30 pm

20 Feb Swamy Varu Dwajarohanam
21 Feb Sri Somaskanda Murthy on Suryaprabha Vahanam. Gynaprasunambika on Chapparam Lord Siva on Bhutha Vahanam. Goddess on Suka Vahanam
22 Feb Sri Somaskanda Murthy on Hamsa Vahanam and Gynambika on Yali Vahanam Lord on Ravana Vahanam. Goddess on Mayuri Vahanam
23 Feb Sri Somaskanda Murthy on Hamsa Vahanam and Gynambika on Chiluka Vahanam
24 Feb Indra Vimana Vahanam, Chapparam Adikari Nandi Vahana Seva

9:30 pm

25 Feb Lingodbhava Vahanam

Rathotsavam

11:00 am

 

Teppotsavam

8:30 pm

26 Feb Kalyanotsavam Swamy on Gaja Vahanam, Goddess on Simha Vahanam
27 Feb Tirucchi Utsavam Sabhapathi Kalyanam
28 Feb Giri Pradakshinam Aswa Vahanam
01 Mar Dwarajaavarohanam
02 Mar Pallaki Seva

8:00 pm

03 Mar Ekantha Seva (Concludes Sivaratri Brahmotsavam)

 

During Srikalahasti Brahmotsavam 2017

  1. Rahu Ketu Pooja will not be performed on 24th Feb. Rahu Ketu Pooja will be performed on all days.
  2. Arjitha Sevas will not be performed during Brahmotsavam days such as Rudrabhishekam, Kumkum Archana. Chandi Homam.. etc

 

3 comments

  1. Sir sicarathri date and thair date please help to know