Mogili Kumbabhishekam

Mogili Kumbabhishekam

Mogili Kumbabhishekam Timings, Darshan and Pooja details

Date: 2 Oct – 5 Oct

Date Day Timings Pooja details
2 Oct 2017 Monday Grama Devatha Pooja
3 Oct 2017 Tuesday 7:00 am Maha Ganapati Pooja

Homam

Maha Lakshmi Homam

Navagraha Homam

Go Pooja

Dhana Pooja

Agni Sangrahanam..etc

6:00 pm Vastu Santhi

Kumbalankarana

Homam

4 Oct 2017 Wednesday 9:00 am Visesha Nandi

New Idols

Visesha Homam

6:00 pm Vigraha Pratishta

Homam

Astabandhana

5 Oct 2017 Thursday 5:00 am Punnah Pooja

Sparsahuthi

9:00 am Maha Poornahuthi

Maha Sankalpam

9:00 am Sikharabhishekam
10:35 am Sri Swamy Sahitha Sakala Devatha
11:00 am Mahabhishekam
12:30 pm Annaprasadam